Login: 
Password:
Home All Questions Ask Question All Forums Recent Polls Users Register new user
Crops / फसल > खरबूज  

Quick Go »
Show Printable Version | e-mail this thread | Add To My Favorites | Watch this Thread
Author
Previous Thread 1 reply 1742 Views Next Thread

sdevendra

60+ Contributor
Kahatul
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Sep 1, 2004
  Posts: 63
  Status: Offline


खरबूज
   
आम्ही अर्धा एकर क्षेत्रात खरबूज या पिकाची लागवड 1 महिना पुर्वी केली आहे व आम्ही आपणांस आमच्या शेतातील खरबूज पिकाचे फोटो पाठवित आहोत. तरी या पिकावर नेमका कोणता रोग झाला आहे हे कळवावे व त्यासाठी कोणती उपाय योजना करावी.

पिकाची जात - केशर (सेमिनीस सीडस)
दिलेली खते - शेणखत एक ट्रेलर, लागवडीपुर्वी युरीया 50 किलो, सुपर फॉस्फेट 75 किलो. ड्रीप द्वारे विद्राव्य खते 4 दिवसातून एक वेळा 19-19-19
जमीन - मध्यम काळी
पाणी - ड्रीप पध्दत


नाव - पोपटराव सोपानराव गायकवाड
गाव - मळद (बारामती)
जिल्हा - पुणे
----------------------------------------
n100_0964.jpg (56487 bytes) (Download Count: 633)
Zoom In | Zoom Out | Normal
n100_0964.jpg
----------------------------------------
n100_0966.jpg (26818 bytes) (Download Count: 643)
Zoom In | Zoom Out | Normal
n100_0966.jpg
----------------------------------------
n100_0967.jpg (36042 bytes) (Download Count: 610)
Zoom In | Zoom Out | Normal
n100_0967.jpg
----------------------------------------
[Edit 3 times, last edit by sdevendra at Feb 27, 2006 12:08:37 PM]
[Feb 27, 2006 11:56:01 AM] Print Post    Weather Info    Email is hidden to Guest Report threaten post: please login first  Go to top 

baramati

Certifed Expert
Baramati, Pune Dist
Maharashtra
India

Member's Photo

  Joined: Dec 1, 2003
  Posts: 15643
  Status: Offline

  Expert Name: Mr. R L Parab
Phone Number: 2112255207


Re: खरबूज
   
श्री पोपटरावजी
- फोटोवरून असे दिसते आहे की आपल्या खरबूज पिकास नागअळी व करपा या रोगांचा प्रादुरभाव झालेला आहे.
- त्यासाठी आपण होस्टँथिआँन 20 मिली अथवा काँन्फिडाँर 5 मिली प्रती 10 लिटर पाण्यातून फवारावे. त्यामध्ये बाविस्टीन 10 ग्रम अथवा डायथेन एम-45 20 ग्रम मिसळावे व फवारणी करावी.
- पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी व विषाणुजन्य रोगांच्या प्रतिबंधासाठी मल्टीन्युट्रियंट 5 मिली प्रती लिटर पाण्यात मिसळुन फवारावे.


श्री प्रसाद कलेढोणकर
कृषी विज्ञान केंद्र
बारामती
[Feb 27, 2006 4:23:33 PM] Print Post    Weather Info Report threaten post: please login first  Go to top  

    
Hindi Keyboard   Telugu Keyboard   Kannada Keyboard